Sunday, March 04, 2012

040 Treatment of Women in Mahabharata - Madhavi's story-- Part 2 (Sanskrit verses)


The following are the 382 verses used by Narada to
1. narrate Madhavi's story;
2. convince Duryodhana that obstinacy was perilous. In this story, Narada wanted to point out that Sage Galava was obstinate and that he paid the price for his obstinacy, in the form of his hardships for getting the 800 moon-white horses with a black spot on on ear.|| durlabho vai suhric chrotA durlabhaS ca hitah suhrit-
tishThatE hi suhrid yatra na bandhus tatra tishThati
^

udyOg 104 006 Srotavyam api paSyAmi suhridAm kurunandana-
na kartavyaS ca nirbandho nirbandho hi sudAruNah
^
|| atrApy udAharantImam itihAsam purAtanam-
yathA nirbandhatah prApto gAlavEna parAjayah
^
--Galava's story.
--Seven Great Sages visit VisvAmitra's hermitage to test him.
|| viSvAmitram tapasyantam dharmo jignAsayA purA-
abhyagacchat svayam bhUtvA vasishTho bhagavAn rishih
^
|| saptarshINAm anyatamam vEsham AsthAya bhArata-
bubhukshuh kshudhito rAjann ASramam kauSikasya ha
^
viSvAmitro atha sambhrAntah SrapayAm Asa vai carum-
paramAnnasya yatnEna na ca sa pratyapAlayat
^

udyOg 104 011 annam tEna yadA bhuktam anyair dattam tapasvibhih-
atha grihyAnnam atyushNam viSvAmitro abhyupAgamat
^
|| bhuktam mE tishTha tAvat tvam ity uktvA bhagavAn yayau-
viSvAmitras tato rAjan sthita Eva mahAdyutih
^
--visvAmitra holding the basin containing steaming food on his head and
awaiting the return of the Sages.
|| bhaktam pragrihya mUrdhnA tad bAhubhyAm pArSvato agamat-
sthitah sthANur ivAbhyASE niScEshTo mArutASanah
^
|| tasya SuSrUshaNE yatnam akarod gAlavo munih-
gauravAd bahumAnAc ca hArdEna priyakAmyayA
^
|| atha varshaSatE pUrNE dharmah punar upAgamat-
vAsishTham vEsham AsthAya kauSikam bhojanEpsayA
^

udyOg 104 016 sa drishTvA SirasA bhaktam dhriyamANam maharshiNA-
tishThatA vAyubhakshENa viSvAmitrENa dhImatA

|| pratigrihya tato dharmas tathaivoshNam tathA navam-
bhuktvA prIto asmi viprarshE tam uktvA sa munir gatah
^
|| kshatrabhAvAd apagato brahmaNatvam upAgatah-
dharmasya vacanAt prIto viSvAmitras tadAbhavat
^
--VisvAmitra pleased with Galava's service, releasing him from further studies.
|| viSvAmitras tu Sishyasya gAlavasya tapasvinah-
SuSrUshayA ca bhaktyA ca prItimAn ity uvAca tam
^
||E anugnAto mayA vatsa yathEshTam gaccha gAlava
^
ity uktah pratyuvAcEdam gAlavo munisattamam-
prIto madhurayA vAcA viSvAmitram mahAdyutim
^
--Galava insisting on paying fees to his preceptor VisvAmitra.

udyOg 104 021 dakshiNAm kAm prayacchAmi bhavatE gurukarmaNi-
dakshiNAbhir upEtam hi karma sidhyati mAnavam

|| dakshiNAnAm hi srishTAnAm apavargENa bhujyatE-
svargE kratuphalam sadbhir dakshiNA SAntir ucyatE
^
||E kim AharAmi gurvartham bravItu bhagavAn iti
^
|| jAnamAnas tu bhagavAJ jitah SuSrUshaNEna ca-
viSvAmitras tam asakrid gaccha gacchEty acodayat
^
|| asakrid gaccha gacchEti viSvAmitrENa bhAshitah-
kim dadAnIti bahuSo gAlavah pratyabhAshata
^
|| nirbandhatas tu bahuSo gAlavasya tapasvinah-
kim cid Agatasamrambho viSvAmitro abravId idam

--VisvAmitra asking Galava to bring 800 horses.

udyOg 104 026 Ekatah SyAma karNAnAm SatAny ashTau dadasva mE-
hayAnAm candraSubhrANAm gaccha gAlavam Aciram
^
nArada uvAca-- part of his advice to DuryOdhana.

udyOg 105 001 Evam uktas tadA tEna viSvAmitrENa dhImatA-
nAstE na SEtE nAhAram kurutE gAlavas tadA
^
|| tvag asthibhUto hariNaS cintA Soka parAyaNah-
SocamAno atimAtram sa dahyamAnaS ca manyunA
^
|| kutah pushTAni mitrANi kuto arthAh samcayah kutah-
hayAnAm candra SubhrANAm SatAny ashTau kuto mama
^
|| kuto mE bhojana SraddhA sukha SraddhA kutaS ca mE-
SraddhA mE jIvitasy Api chinnA kim jIvitEna mE
^
|| aham pAram samudrasya prithivyA vA param parAt-
gatvAtmAnam vimuncAmi kim phalam jIvitEna mE
^
--Galava worried about bringing 800 horses to VisvAmitra.

udyOg 105 006 adhanasyAkritArthasya tyaktasya vividhaih phalaih-
riNam dhArayamANasya kutah sukham anIhayA
^
|| suhridAm hi dhanam bhuktvA kritvA praNayam Ipsitam-
pratikartum aSaktasya jIvitAn maraNam varam
^
|| pratiSrutya karishyEti kartavyam tad akurvatah-
mithyAvacanadagdhasya ishTApUrtam praNaSyati
^
|| na rUpam anritasyAsti nAnritasyAsti samtatih-
nAnritasyAdhipatyam ca kuta Eva gatih SubhA
^
kutah kritaghnasya yaSah kutah sthAnam kutah sukham-
aSraddhEyah kritaghno hi kritaghnE nAsti nishkritih
^

udyOg 105 011 na jIvaty adhanah pApah kutah pApasya tantraNam-
pApo dhruvam avApnoti vinASam nASayan kritam

|| so aham pApah kritaghnaS ca kripaNaS cAnrito api ca-
guror yah kritakAryah sams tat karomi na bhAshitam
^
||E so aham prANAn vimokshyAmi kritvA yatnam anuttamam
^
|| arthanA na mayA kA cit kritapUrvA divaukasAm-
mAnayanti ca mAm sarvE tridaSA yagnasamstarE
^
|| aham tu vibudhaSrEshTham dEvam tribhuvanESvaram-
vishNum gacchAmy aham krishNam gatim gatimatAm varam
^
|| bhogA yasmAt pratishThantE vyApya sarvAn surAsurAn-
prayato drashTum icchAmi mahAyoginam avyayam
^

--Garuda advising GAlava on bringing 800 horses.

udyOg 105 016 Evam uktE sakhA tasya garuDo vinatAtmajah-
darSayAm Asa tam prAha samhrishTah priyakAmyayA
^
|| suhrid bhavAn mama matah suhridAm ca matah suhrit-
IpsitEnAbhilAshENa yoktavyo vibhavE sati
^
|| vibhavaS cAsti mE vipra vAsavAvarajo dvija-
pUrvam uktas tvadartham ca kritah kAmaS ca tEna mE
^
|| sa bhavAn Etu gacchAva nayishyE tvAm yathAsukham-
dESam pAram prithivyA vA gaccha gAlava mAciram
^

suparNa uvAca
--GaruDa advsing GAlava on bringing 800 horses

udyOg 106 001 anuSishTo asmi dEvEna gAlavAgnAtayoninA-
brUhi kAm anusamyAmi drashTum prathamato diSam
^
|| pUrvAm vA dakshiNAm vAham atha vA paScimAm diSam-
uttarAm vA dvijaSrEshTha kuto gacchAmi gAlava
^
|| yasyAm udayatE pUrvam sarvalokaprabhAvanah-
savitA yatra samdhyAyAm sAdhyAnAm vartatE tapah
^
|| yasyAm pUrvam matir jAtA yayA vyAptam idam jagat-
cakshushI yatra dharmasya yatra caisha pratishThitah
^
|| hutam yatomukhair havyam sarpatE sarvatodiSam-
Etad dvAram dvijaSrEshTha divasasya tathAdhvanah
^

udyOg 106 006 yatra pUrvam prasUtA vai dAkshAyaNyah prajAh striyah-
yasyAm diSi pravriddhAS ca kaSyapasyAtma sambhavAh
^
|| yatomUlA surANAm SrIr yatra Sakro abhyashicyata-
surarAjyEna viprarshE dEvaiS cAtra tapaS citam
^
|| EtasmAt kAraNAd brahman pUrvEty EshA dig ucyatE-
yasmAt pUrvatarE kAlE pUrvam EshAvritA suraih
^
|| ata Eva ca pUrvEshAm pUrvAm ASAm avEkshatAm-
pUrvakAryANi kAryANi daivAni sukham IpsatA
^
atra vEdAJ jagau pUrvam bhagavAn lokabhAvanah-
atraivoktA savitrAsIt sAvitrI brahmavAdishu
^

udyOg 106 011 atra dattAni sUryENa yajUmshi dvijasattama-
atra labdhavaraih somah suraih kratushu pIyatE
^
|| atra triptA hutavahAh svAm yonim upabhunjatE-
atra pAtAlam ASritya varuNah Sriyam Apa ca
^
|| atra pUrvam vasishThasya paurANasya dvijarshabha-
sUtiS caiva pratishThA ca nidhanam ca prakASatE
^
|| omkArasyAtra jAyantE sUtayo daSatIr daSa-
pibanti munayo yatra havirdhAnE sma somapAh
^
|| prokshitA yatra bahavo varAhAdyA mrigA vanE-
SakrENa yatra bhAgArthE daivatEshu prakalpitAh
^

udyOg 106 016 atrAhitAh kritaghnAS ca mAnushAS cAsurAS ca yE-
udayams tAn hi sarvAn vai krodhAd dhanti vibhAvasuh

|| Etad dvAram trilokasya svargasya ca sukhasya ca-
Esha pUrvo diSAbhAgo viSAvainam yadIcchasi
^
|| priyam kAryam hi mE tasya yasyAsmi vacanE sthitah-
brUhi gAlava yAsyAmi SriNu cApy aparAm diSam
^
suparNa uvAca

udyOg 107 001 iyam vivasvatA pUrvam SrautEna vidhinA kila-
guravE dakshiNA dattA dakshiNEty ucyatE atha dik
^
|| atra lokatrayasyAsya pitripakshah pratishThitah-
atroshmapAnAm dEvAnAm nivAsah SrUyatE dvija
^
|| atra viSvE sadA dEvAh pitribhih sArdham AsatE-
ijyamAnAh sma lokEshu samprAptAs tulyabhAgatAm
^
|| Etad dvitIyam dharmasya dvAram AcakshatE dvija-
truTiSo lavaSaS cAtra gaNyatE kAlaniScayah
^
|| atra dEvarshayo nityam pitrilokarshayas tathA-
tathA rAjarshayah sarvE nivasanti gatavyathAh
^

udyOg 107 006 atra dharmaS ca satyam ca karma cAtra niSAmyatE-
gatir EshA dvijaSrEshTha karmaNAtmAvasAdinah
^
|| EshA dik sA dvijaSrEshTha yAm sarvah pratipadyatE-
vritA tv anavabodhEna sukham tEna na gamyatE
^
|| nairritAnAm sahasrANi bahUny atra dvijarshabha-
srishTAni pratikUlAni drashTavyAny akritAtmabhih
^
|| atra mandarakunjEshu viprarshisadanEshu ca-
gandharvA gAnti gAthA vai cittabuddhiharA dvija
^
atra sAmAni gAthAbhih SrutvA gItAni raivatah-
gatadAro gatAmAtyo gatarAjyo vanam gatah
^

udyOg 107 011 atra sAvarNinA caiva yavakrItAtmajEna ca-
maryAdA sthApitA brahman yAm sUryo nAtivartatE
^
|| atra rAkshasarAjEna paulastyEna mahAtmanA-
rAvaNEna tapaS cIrtvA surEbhyo amaratA vritA
^
|| atra vrittEna vritro api SakraSatrutvam IyivAn-
atra sarvAsavah prAptAh punar gacchanti pancadhA
^
|| atra dushkritakarmANo narAh pacyanti gAlava-
atra vaitaraNI nAma nadI vitaraNair vritA
^
||E atra gatvA sukhasyAntam duhkhasyAntam prapadyatE
^
|| atrAvritto dinakarah ksharatE surasam payah-
kAshThAm cAsAdya dhAnishThAm himam utsrijatE punah
^

udyOg 107 016 atrAham gAlava purA kshudhArtah paricintayan-
labdhavAn yudhyamAnau dvau brihantau gajakacchapau
^
|| atra Sakradhanur nAma sUryAj jAto mahAn rishih-
vidur yam kapilam dEvam yEnAttAh sagarAtmajAh
^
|| atra siddhAh SivA nAma brahmaNA vEdapAragAh-
adhItya sakhilAn vEdAn AlabhantE yamakshayam
^
|| atra bhogavatI nAma purI vAsukipAlitA-
takshakENa ca nAgEna tathaivairAvatEna ca
^
atra niryANakAlEshu tamah samprApyatE mahat-
abhEdyam bhAskarENApi svayam vA krishNavartmanA
^

udyOg 107 021 Esha tasyApi tE mArgah paritApasya gAlava-
brUhi mE yadi gantavyam pratIcIm SriNu vA mama
^
suparNa uvAca

udyOg 108 001 iyam dig dayitA rAjJo varuNasya tu gopatEh-
sadA salilarAjasya pratishThA cAdir Eva ca
^
|| atra paScAd ahah sUryo visarjayati bhAh svayam-
paScimEty abhivikhyAtA dig iyam dvijasattama
^
|| yAdasAm atra rAjyEna salilasya ca guptayE-
kaSyapo bhagavAn dEvo varuNam smAbhyashEcayat
^
|| atra pItvA samastAn vai varuNasya rasAms tu shaT-
jAyatE taruNah somah SuklasyAdau tamisrahA
^
|| atra paScAt kritA daityA vAyunA samyatAs tadA-
nihSvasanto mahAnAgair arditAh sushupur dvija
^

udyOg 108 006 atra sUryam praNayinam pratigrihNAti parvatah-
asto nAma yatah samdhyA paScimA pratisarpati
^
|| ato rAtriS ca nidrA ca nirgatA divasakshayE-
jAyatE jIvalokasya hartum ardham ivAyushah
^
|| atra dEvIm ditim suptAm AtmaprasavadhAriNIm-
vigarbhAm akaroc chakro yatra jAto marudgaNah
^
|| atra mUlam himavato mandaram yAti SASvatam-
api varshasahasrENa na cAsyAnto adhigamyatE
^
atra kAncanaSailasya kAncanAmbuvahasya ca-
udadhEs tIram AsAdya surabhih ksharatE payah
^

udyOg 108 011 atra madhyE samudrasya kabandhah pratidriSyatE-
svarbhAnoh sUryakalpasya somasUryau jighAmsatah
^
|| suvarNaSiraso apy atra hariromNah pragAyatah-
adriSyasyApramEyasya SrUyatE vipulo dhvanih
^
|| atra dhvajavatI nAma kumArI harimEdhasah-
AkASE tishTha tishThEti tasthau sUryasya SAsanAt
^
|| atra vAyus tathA vahnir Apah kham caiva gAlava-
Ahnikam caiva naiSam ca duhkhasparSam vimuncati
^
||E atah prabhriti sUryasya tiryag AvartatE gatih
^
|| atra jyotImshi sarvANi viSanty AdityamaNDalam-
ashTAvimSatirAtram ca caGkramya saha bhAnunA
^
||E nishpatanti punah sUryAt somasamyogayogatah
^

udyOg 108 016 atra nityam sravantInAm prabhavah sAgarodayah-
atra lokatrayasyApas tishThanti varuNASrayAh
^
|| atra pannagarAjasyApy anantasya nivESanam-
anAdinidhanasyAtra vishNoh sthAnam anuttamam
^
|| atrAnalasakhasyApi pavanasya nivESanam-
maharshEh kaSyapasyAtra mArIcasya nivESanam
^
|| Esha tE paScimo mArgo digdvArENa prakIrtitah-
brUhi gAlava gacchAvo buddhih kA dvijasattama
^
suparNa uvAca

udyOg 109 001 yasmAd uttAryatE pApAd yasmAn nihSrEyaso aSnutE-
tasmAd uttAraNaphalAd uttarEty ucyatE budhaih
^
|| uttarasya hiraNyasya parivApasya gAlava-
mArgah paScimapUrvAbhyAm digbhyAm vai madhyamah smritah
^
|| asyAm diSi varishThAyAm uttarAyAm dvijarshabha-
nAsaumyo nAvidhEyAtmA nAdharmyo vasatE janah
^
|| atra nArAyaNah krishNo jishNuS caiva narottamah-
badaryAm ASramapadE tathA brahmA ca SASvatah
^
|| atra vai himavatprishThE nityam AstE mahESvarah-
atra rAjyEna viprANAm candramAS cAbhyashicyata
^

udyOg 109 006 atra gangAm mahAdEvah patantIm gaganAc cyutAm-
pratigrihya dadau lokE mAnushE brahmavittama
^
|| atra dEvyA tapas taptam mahESvaraparIpsayA-
atra kAmaS ca roshaS ca SailaS comA ca sambabhuh
^
|| atra rAkshasayakshANAm gandharvANAm ca gAlava-
AdhipatyEna kailAsE dhanado apy abhishEcitah
^
|| atra caitraratham ramyam atra vaikhAnasASramah-
atra mandAkinI caiva mandaraS ca dvijarshabha
^
atra saugandhikavanam nairritair abhirakshyatE-
SADvalam kadalIskandham atra samtAnakA nagAh
^

udyOg 109 011 atra samyamanityAnAm siddhAnAm svairacAriNAm-
vimAnAny anurUpANi kAmabhogyAni gAlava
^
|| atra tE rishayah sapta dEvI cArundhatI tathA-
atra tishThati vai svAtir atrAsyA udayah smritah
^
|| atra yagnam samAruhya dhruvam sthAtA pitAmahah-
jyotImshi candrasUryau ca parivartanti nityaSah
^
|| atra gAyantikAdvAram rakshanti dvijasattamAh-
dhAmA nAma mahAtmAno munayah satyavAdinah
^
|| na tEshAm gnAyatE sUtir nAkritir na tapaS citam-
parivartasahasrANi kAmabhogyAni gAlava
^

udyOg 109 016 yathA yathA praviSati tasmAt parataram narah-
tathA tathA dvijaSrEshTha pravilIyati gAlava
^
|| na tat kEna cid anyEna gatapUrvam dvijarshabha-
ritE nArAyaNam dEvam naram vA jishNum avyayam
^
|| atra kailAsam ity uktam sthAnam ailavilasya tat-
atra vidyutprabhA nAma jajJirE apsaraso daSa
^
|| atra vishNupadam nAma kramatA vishNunA kritam-
trilokavikramE brahmann uttarAm diSam ASritam
^
atra rAgnA maruttEna yajJEnEshTam dvijottama-
uSIrabIjE viprarshE yatra jAmbUnadam sarah
^

udyOg 109 021 jImUtasyAtra viprarshEr upatasthE mahAtmanah-
sAkshAd dhaimavatah puNyo vimalah kamalAkarah
^
|| brahmaNEshu ca yat kritsnam svantam kritvA dhanam mahat-
vavrE vanam maharshih sa jaimUtam tad vanam tatah
^
|| atra nityam diSApAlAh sAyam prAtar dvijarshabha-
kasya kAryam kim iti vai parikroSanti gAlava
^
|| Evam EshA dvijaSrEshTha guNair anyair dig uttarA-
uttarEti parikhyAtA sarvakarmasu cottarA
^
|| EtA vistaraSas tAta tava samkIrtitA diSah-
catasrah kramayogEna kAmASAm gantum icchasi
^

udyOg 109 026 udyato aham dvijaSrEshTha tava darSayitum diSah-
prithivIm cAkhilAm brahmams tasmAd Aroha mAm dvija
^
gAlava uvAca

udyOg 110 001 garutman bhujagEndrArE suparNa vinatAtmaja-
naya mAm tArkshya pUrvENa yatra dharmasya cakshushI
^
|| pUrvam EtAm diSam gaccha yA pUrvam parikIrtitA-
daivatAnAm hi sAmnidhyam atra kIrtitavAn asi
^
|| atra satyam ca dharmaS ca tvayA samyak prakIrtitah-
icchEyam tu samAgantum samastair daivatair aham
^
||E bhUyaS ca tAn surAn drashTum icchEyam aruNAnuja
^
|| nArada uvAca
|| tam Aha vinatAsUnur ArohasvEti vai dvijam-
ArurohAtha sa munir garuDam gAlavas tadA
^
|| gAlava uvAca
|| kramamANasya tE rUpam driSyatE pannagASana-
bhAskarasyEva pUrvAhNE sahasrAmSor vivasvatah
^

udyOg 110 006 pakshavAtapraNunnAnAm vrikshANAm anugAminAm-
prasthitAnAm iva samam paSyAmIha gatim khaga
^
|| sasAgaravanAm urvIm saSailavanakAnanAm-
Akarshann iva cAbhAsi pakshavAtEna khEcara
^
|| samInanAganakram ca kham ivAropyatE jalam-
vAyunA caiva mahatA pakshavAtEna cAniSam
^
|| tulyarUpAnanAn matsyAms timimatsyAms timimgilAn-
nAgAmS ca naravaktrAmS ca paSyAmy unmathitAn iva
^
mahArNavasya ca ravaih SrotrE mE badhirIkritE-
na SriNomi na paSyAmi nAtmano vEdmi kAraNam
^

udyOg 110 011 Sanaih sAdhu bhavAn yAtu brahmahatyAm anusmaran-
na driSyatE ravis tAta na diSo na ca kham khaga
^
|| tama Eva tu paSyAmi SarIram tE na lakshayE-
maNIva jAtyau paSyAmi cakshushI tE aham aNDaja
^
|| SarIrE tu na paSyAmi tava caivAtmanaS ca ha-
padE padE tu paSyAmi salilAd agnim utthitam
^
|| sa mE nirvApya sahasA cakshushI SAmyatE punah-
tan nivarta mahAn kAlo gacchato vinatAtmaja
^
|| na mE prayojanam kim cid gamanE pannagASana-
samnivarta mahAvEga na vEgam vishahAmi tE
^

udyOg 110 016 guravE samSrutAnIha SatAny ashTau hi vAjinAm-
EkatahSyAmakarNAnAm SubhrANAm candravarcasAm
^
|| tEshAm caivApavargAya mArgam paSyAmi nANDaja-
tato ayam jIvitatyAgE drishTo mArgo mayAtmanah
^
|| naiva mE asti dhanam kim cin na dhanEnAnvitah suhrit-
na cArthEnApi mahatA Sakyam Etad vyapohitum
^
|| nArada uvAca
|| Evam bahu ca dInam ca bruvANam gAlavam tadA-
pratyuvAca vrajann Eva prahasan vinatAtmajah
^
nAtiprajJo asi viprarshE yo AtmAnam tyaktum icchasi-
na cApi kritrimah kAlah kAlo hi paramESvarah
^

udyOg 110 021 kim aham pUrvam EvEha bhavatA nAbhicoditah-
upAyo atra mahAn asti yEnaitad upapadyatE
^
|| tad Esha rishabho nAma parvatah sAgarorasi-
atra viSramya bhuktvA ca nivartishyAva gAlava
^
nArada uvAca

udyOg 111 001 rishabhasya tatah SringE nipatya dvijapakshiNau-
SANDilIm brahmaNIm tatra dadriSAtE taponvitAm
^
|| abhivAdya suparNas tu gAlavaS cAbhipUjya tAm-
tayA ca svAgatEnoktau vishTarE samnishIdatuh
^
|| siddham annam tayA kshipram balimantropabrimhitam-
bhuktvA triptAv ubhau bhUmau suptau tAv annamohitau
^
|| muhUrtAt pratibuddhas tu suparNo gamanEpsayA-
atha bhrashTatanUjAngam AtmAnam dadriSE khagah
^
|| mAmsapiNDopamo abhUt sa mukhapAdAnvitah khagah-
gAlavas tam tathA drishTvA vishaNNah paryapricchata
^

udyOg 111 006 kim idam bhavatA prAptam ihAgamanajam phalam-
vAso ayam iha kAlam tu kiyantam nau bhavishyati

|| kim nu tE manasA dhyAtam aSubham dharmadUshaNam-
na hy ayam bhavatah svalpo vyabhicAro bhavishyati
^
|| suparNo athAbravId vipram pradhyAtam vai mayA dvija-
imAm siddhAm ito nEtum tatra yatra prajApatih
^
|| yatra dEvo mahAdEvo yatra vishNuh sanAtanah-
yatra dharmaS ca yagnaS ca tatrEyam nivasEd iti
^
so aham bhagavatIm yAcE praNatah priyakAmyayA-
mayaitan nAma pradhyAtam manasA SocatA kila
^

udyOg 111 011 tad Evam bahumAnAt tE mayEhAnIpsitam kritam-
sukritam dushkritam vA tvam mAhAtmyAt kshantum arhasi
^
|| sA tau tadAbravIt tushTA patagEndradvijarshabhau-
na bhEtavyam suparNo asi suparNa tyaja sambhramam
^
|| ninditAsmi tvayA vatsa na ca nindAm kshamAmy aham-
lokEbhyah sa paribhraSyEd yo mAm nindEta pApakrit
^
|| hInayAlakshaNaih sarvais tathAninditayA mayA-
AcAram pratigrihNantyA siddhih prAptEyam uttamA
^
|| AcArAl labhatE dharmam AcArAl labhatE dhanam-
AcArAc chriyam Apnoti AcAro hanty alakshaNam
^

udyOg 111 016 tadAyushman khagapatE yathEshTam gamyatAm itah-
na ca tE garhaNIyApi garhitavyAh striyah kva cit
^
|| bhavitAsi yathApUrvam balavIryasamanvitah-
babhUvatus tatas tasya pakshau draviNavattarau
^
|| anugnAtaS ca SANDilyA yathAgatam upAgamat-
naiva cAsAdayAm Asa tathArUpAms turamgamAn
^
|| viSvAmitro atha tam drishTvA gAlavam cAdhvani sthitam-
uvAca vadatAm SrEshTho vainatEyasya samnidhau
^
yas tvayA svayam EvArthah pratignAto mama dvija-
tasya kAlo apavargasya yathA vA manyatE bhavAn
^

udyOg 111 021 pratIkshishyAmy aham kAlam EtAvantam tathA param-
yathA samsidhyatE vipra sa mArgas tu niSamyatAm
^
|| suparNo athAbravId dInam gAlavam bhriSaduhkhitam-
pratyaksham khalv idAnIm mE viSvAmitro yad uktavAn
^
|| tad Agaccha dvijaSrEshTha mantrayishyAva gAlava-
nAdattvA guravE Sakyam kritsnam artham tvayAsitum
^
nArada uvAca
--Narada continuing Madhavi's story to duryOdhana.

udyOg 112 001 athAha gAlavam dInam suparNah patatAm varah-
nirmitam vahninA bhUmau vAyunA vaidhitam tathA
^
yasmAd dhiraNmayam sarvam hiraNyam tEna cocyatE
^
|| dhattE dhArayatE cEdam EtasmAt kAraNAd dhanam-
tad Etat trishu lokEshu dhanam tishThati SASvatam
^
|| nityam proshThapadAbhyAm ca SukrE dhanapatau tathA-
manushyEbhyah samAdattE SukraS cittArjitam dhanam
^
|| ajaikapAdahirbudhnyai rakshyatE dhanadEna ca-
Evam na SakyatE labdhum alabdhavyam dvijarshabha
^
|| ritE ca dhanam aSvAnAm nAvAptir vidyatE tava-
artham yAcAtra rAjAnam kam cid rAjarshivamSajam
^
||E apIDya rAjA paurAn hi yo nau kuryAt kritArthinau
^

udyOg 112 006 asti somAnvavAyE mE jAtah kaS cin nripah sakhA-
abhigacchAvahE tam vai tasyAsti vibhavo bhuvi
^
|| yayAtir nAma rAjarshir nAhushah satyavikramah-
sa dAsyati mayA cokto bhavatA cArthitah svayam
^
|| vibhavaS cAsya sumahAn AsId dhanapatEr iva-
Evam sa tu dhanam vidvAn dAnEnaiva vyaSodhayat
^
|| tathA tau kathayantau ca cintayantau ca yat kshamam-
pratishThAnE narapatim yayAtim pratyupasthitau
^
pratigrihya ca satkAram arghAdim bhojanam varam-
prishTaS cAgamanE hEtum uvAca vinatAsutah
^

udyOg 112 011 ayam mE nAhusha sakhA gAlavas tapaso nidhih-
viSvAmitrasya Sishyo abhUd varshANy ayutaSo nripa
^
|| so ayam tEnAbhyanugnAta upakArEpsayA dvijah-
tam Aha bhagavAn kAm tE dadAni gurudakshiNAm
^
|| asakrit tEna coktEna kim cid AgatamanyunA-
ayam uktah prayacchEti jAnatA vibhavam laghu
^
|| EkatahSyAmakarNAnAm SubhrANAm SuddhajanmanAm-
ashTau SatAni mE dEhi hayAnAm candravarcasAm
^
|| gurvartho dIyatAm Esha yadi gAlava manyasE-
ity Evam Aha sakrodho viSvAmitras tapodhanah
^

udyOg 112 016 so ayam SokEna mahatA tapyamAno dvijarshabhah-
aSaktah pratikartum tad bhavantam SaraNam gatah
^
|| pratigrihya naravyAghra tvatto bhikshAm gatavyathah-
kritvApavargam guravE carishyati mahat tapah
^
|| tapasah samvibhAgEna bhavantam api yokshyatE-
svEna rAjarshitapasA pUrNam tvAm pUrayishyati
^
|| yAvanti romANi hayE bhavanti hi narESvara-
tAvato vAjidA lokAn prApnuvanti mahIpatE
^
pAtram pratigrahasyAyam dAtum pAtram tathA bhavAn-
SaGkhE kshIram ivAsaktam bhavatv Etat tathopamam
^
nArada uvAca

udyOg 113 001 Evam uktah suparNEna tathyam vacanam uttamam-
vimriSyAvahito rAjA niScitya ca punah punah
^
|| yashTA kratusahasrANAm dAtA dAnapatih prabhuh-
yayAtir vatsakASISa idam vacanam abravIt
^
|| drishTvA priyasakham tArkshyam gAlavam ca dvijarshabham-
nidarSanam ca tapaso bhikshAm SlAghyAm ca kIrtitAm
^
|| atItya ca nripAn anyAn AdityakulasambhavAn-
matsakASam anuprAptAv Etau buddhim avEkshya ca
^
|| adya mE saphalam janma tAritam cAdya mE kulam-
adyAyam tArito dESo mama tArkshya tvayAnagha
^

udyOg 113 006 vaktum icchAmi tu sakhE yathA jAnAsi mAm purA-
na tathA vittavAn asmi kshINam vittam hi mE sakhE
^
|| na ca Sakto asmi tE kartum mogham Agamanam khaga-
na cASAm asya viprarshEr vitathAm kartum utsahE
^
|| tat tu dAsyAmi yat kAryam idam sampAdayishyati-
abhigamya hatASo hi nivritto dahatE kulam
^
|| nAtah param vainatEya kim cit pApishTham ucyatE-
yathASAnASanam lokE dEhi nAstIti vA vacah
^
hatASo hy akritArthah san hatah sambhAvito narah-
hinasti tasya putrAmS ca pautrAmS cAkurvato arthinAm
^

udyOg 113 011 tasmAc caturNAm vamSAnAm sthApayitrI sutA mama-
iyam surasutaprakhyA sarvadharmopacAyinI
^
|| sadA dEvamanushyANAm asurANAm ca gAlava-
kAnkshitA rUpato bAlA sutA mE pratigrihyatAm
^
|| asyAh Sulkam pradAsyanti nripA rAjyam api dhruvam-
kim punah SyAmakarNAnAm hayAnAm dvE catuhSatE
^
|| sa bhavAn pratigrihNAtu mamEmAm mAdhavIm sutAm-
aham dauhitravAn syAm vai vara Esha mama prabho
^
|| pratigrihya ca tAm kanyAm gAlavah saha pakshiNA-
punar drakshyAva ity uktvA pratasthE saha kanyayA
^

udyOg 113 016 upalabdham idam dvAram aSvAnAm iti cANDajah-
uktvA gAlavam Apricchya jagAma bhavanam svakam
^
|| gatE patagarAjE tu gAlavah saha kanyayA-
cintayAnah kshamam dAnE rAgnAm vai Sulkato agamat
^
|| so agacchan manasEkshvAkum haryaSvam rAjasattamam-
ayodhyAyAm mahAvIryam caturangabalAnvitam
^
|| koSadhAnyabalopEtam priyapauram dvijapriyam-
prajAbhikAmam SAmyantam kurvANam tapa uttamam
^
tam upAgamya viprah sa haryaSvam gAlavo abravIt-
kanyEyam mama rAjEndra prasavaih kulavardhinI
^

udyOg 113 021 iyam SulkEna bhAryArthE haryaSva pratigrihyatAm-
Sulkam tE kIrtayishyAmi tac chrutvA sampradhAryatAm
^

nArada uvAca
--continuing Madhavi's story to duryOdhana

udyOg 114 001 haryaSvas tv abravId rAjA vicintya bahudhA tatah-
dIrgham ushNam ca nihSvasya prajAhEtor nripottamah
^
|| unnatEshUnnatA shaTsu sUkshmA sUkshmEshu saptasu-
gambhIrA trishu gambhIrEshv iyam raktA ca pancasu
^
|| bahudEvAsurAlokA bahugandharvadarSanA-
bahulakshaNasampannA bahuprasavadhAriNI
^
|| samarthEyam janayitum cakravartinam Atmajam-
brUhi Sulkam dvijaSrEshTha samIkshya vibhavam mama
^
|| gAlava uvAca
|| EkatahSyAmakarNAnAm SatAny ashTau dadasva mE-
hayAnAm candraSubhrANAm dESajAnAm vapushmatAm
^

udyOg 114 006 tatas tava bhavitrIyam putrANAm jananI SubhA-
araNIva hutASAnAm yonir AyatalocanA
^
|| nArada uvAca
|| Etac chrutvA vaco rAjA haryaSvah kAmamohitah-
uvAca gAlavam dIno rAjarshir rishisattamam
^
|| dvE mE SatE samnihitE hayAnAm yad vidhAs tava-
EshTavyAh SataSas tv anyE caranti mama vAjinah
^
|| so aham Ekam apatyam vai janayishyAmi gAlava-
asyAm Etam bhavAn kAmam sampAdayatu mE varam
^
Etac chrutvA tu sA kanyA gAlavam vAkyam abravIt-
mama datto varah kaS cit kEna cid brahmavAdinA
^

udyOg 114 011 prasUtyantE prasUtyantE kanyaiva tvam bhavishyasi-
sa tvam dadasva mAm rAjJE pratigrihya hayottamAn
^
|| nripEbhyo hi caturbhyas tE pUrNAny ashTau SatAni vai-
bhavishyanti tathA putrA mama catvAra Eva ca
^
|| kriyatAm mama samhAro gurvartham dvijasattama-
EshA tAvan mama pragnA yathA vA manyasE dvija
^
|| Evam uktas tu sa munih kanyayA gAlavas tadA-
haryaSvam prithivIpAlam idam vacanam abravIt
^
|| iyam kanyA naraSrEshTha haryaSva pratigrihyatAm-
caturbhAgEna Sulkasya janayasvaikam Atmajam
^

udyOg 114 016 pratigrihya sa tAm kanyAm gAlavam pratinandya ca-
samayE dESakAlE ca labdhavAn sutam Ipsitam
^
|| tato vasumanA nAma vasubhyo vasumattarah-
vasuprakhyo narapatih sa babhUva vasupradah
^
|| atha kAlE punar dhImAn gAlavah pratyupasthitah-
upasamgamya covAca haryaSvam prItimAnasam
^
|| jAto nripa sutas tE ayam bAlabhAskarasamnibhah-
kAlo gantum naraSrEshTha bhikshArtham aparam nripam
^
haryaSvah satyavacanE sthitah sthitvA ca paurushE-
durlabhatvAd dhayAnAm ca pradadau mAdhavIm punah
^

udyOg 114 021 mAdhavI ca punar dIptAm parityajya nripaSriyam-

kumArI kAmato bhUtvA gAlavam prishThato anvagAt
^
|| tvayy Eva tAvat tishThantu hayA ity uktavAn dvijah-
prayayau kanyayA sArdham divodAsam prajESvaram
^

gAlava uvAca

udyOg 115 001 mahAvIryo mahIpAlah kASInAm ISvarah prabhuh-
divodAsa iti khyAto bhaimasEnir narAdhipah
^
|| tatra gacchAvahE bhadrE Sanair Agaccha mA Sucah-
dhArmikah samyamE yuktah satyaS caiva janESvarah
^
|| nArada uvAca
|| tam upAgamya sa munir nyAyatas tEna satkritah-
gAlavah prasavasyArthE tam nripam pratyacodayat
^
|| divo
^dASa uvAca
|| Srutam Etan mayA pUrvam kim uktvA vistaram dvija-
kAnkshito hi mayaisho arthah Srutvaitad dvijasattama
^
|| Etac ca mE bahumatam yad utsrijya narAdhipAn-
mAm Evam upayAto asi bhAvi caitad asamSayam
^

udyOg 115 006 sa Eva vibhavo asmAkam aSvAnAm api gAlava-
aham apy Ekam EvAsyAm janayishyAmi pArthivam
^
|| nArada uvAca
|| tathEty uktvA dvijaSrEshThah prAdAt kanyAm mahIpatEh-
vidhipUrvam ca tAm rAjA kanyAm pratigrihItavAn
^
|| rEmE sa tasyAm rAjarshih prabhAvatyAm yathA ravih-
svAhAyAm ca yathA vahnir yathA SacyAm sa vAsavah
^
|| yathA candraS ca rohiNyAm yathA dhUmorNayA yamah-
varuNaS ca yathA gauryAm yathA carddhyAm dhanESvarah
^
yathA nArAyaNo lakshmyAm jAhnavyAm ca yathodadhih-
yathA rudraS ca rudrANyAm yathA vEdyAm pitAmahah
^

udyOg 115 011 adriSyantyAm ca vAsishTho vasishThaS cAkshamAlayA-
cyavanaS ca sukanyAyAm pulastyah samdhyayA yathA
^
|| agastyaS cApi vaidarbhyAm sAvitryAm satyavAn yathA-
yathA bhriguh pulomAyAm adityAm kaSyapo yathA
^
|| rENukAyAm yathArcIko haimavatyAm ca kauSikah-
brihaspatiS ca tArAyAm SukraS ca SataparvayA
^
|| yathA bhUmyAm bhUmipatir urvaSyAm ca purUravAh-
ricIkah satyavatyAm ca sarasvatyAm yathA manuh
^
|| tathA tu ramamANasya divodAsasya bhUpatEh-
mAdhavI janayAm Asa putram Ekam pratardanam
^

udyOg 115 016 athAjagAma bhagavAn divodAsam sa gAlavah-
samayE samanuprAptE vacanam cEdam abravIt
^
|| niryAtayatu mE kanyAm bhavAms tishThantu vAjinah-
yAvad anyatra gacchAmi SulkArtham prithivIpatE
^
|| divodAso atha dharmAtmA samayE gAlavasya tAm-
kanyAm niryAtayAm Asa sthitah satyE mahIpatih
^

nArada uvAca

udyOg 116 001 tathaiva sA Sriyam tyaktvA kanyA bhUtvA yaSasvinI-
mAdhavI gAlavam vipram anvayAt satyasamgarA
^
|| gAlavo vimriSann Eva svakAryagatamAnasah-
jagAma bhojanagaram drashTum auSInaram nripam
^
|| tam uvAcAtha gatvA sa nripatim satyavikramam-
iyam kanyA sutau dvau tE janayishyati pArthivau
^
|| asyAm bhavAn avAptArtho bhavitA prEtya cEha ca-
somArkapratisamkASau janayitvA sutau nripa
^
|| Sulkam tu sarvadharmagna hayAnAm candravarcasAm-
EkatahSyAmakarNAnAm dEyam mahyam catuhSatam
^

udyOg 116 006 gurvartho ayam samArambho na hayaih krityam asti mE-
yadi Sakyam mahArAja kriyatAm mA vicAryatAm
^
|| anapatyo asi rAjarshE putrau janaya pArthiva-
pitqn putraplavEna tvam AtmAnam caiva tAraya
^
|| na putraphalabhoktA hi rAjarshE pAtyatE divah-
na yAti narakam ghoram yatra gacchanty anAtmajAh
^
|| Etac cAnyac ca vividham SrutvA gAlavabhAshitam-
uSInarah prativaco dadau tasya narAdhipah
^
SrutavAn asmi tE vAkyam yathA vadasi gAlava-
vidhis tu balavAn brahman pravaNam hi mano mama
^

udyOg 116 011 SatE dvE tu mamASvAnAm IdriSAnAm dvijottama-
itarEshAm sahasrANi subahUni caranti mE
^
|| aham apy Ekam EvAsyAm janayishyAmi gAlava-
putram dvija gatam mArgam gamishyAmi parair aham
^
|| mUlyEnApi samam kuryAm tavAham dvijasattama-
paurajAnapadArtham tu mamArtho nAtmabhogatah
^
|| kAmato hi dhanam rAjA pArakyam yah prayacchati-
na sa dharmENa dharmAtman yujyatE yaSasA na ca
^
|| so aham pratigrahIshyAmi dadAtv EtAm bhavAn mama-
kumArIm dEvagarbhAbhAm EkaputrabhavAya mE
^

udyOg 116 016 tathA tu bahukalyANam uktavantam narAdhipam-
uSInaram dvijaSrEshTho gAlavah pratyapUjayat
^
|| uSInaram pratigrAhya gAlavah prayayau vanam-
rEmE sa tAm samAsAdya kritapuNya iva Sriyam
^
|| kandarEshu ca SailAnAm nadInAm nirjharEshu ca-
udyAnEshu vicitrEshu vanEshUpavanEshu ca
^
|| harmyEshu ramaNIyEshu prAsAdaSikharEshu ca-
vAtAyanavimAnEshu tathA garbhagrihEshu ca
^
tato asya samayE jajJE putro bAlaraviprabhah-
Sibir nAmnAbhivikhyAto yah sa pArthivasattamah
^

udyOg 116 021 upasthAya sa tam vipro gAlavah pratigrihya ca-
kanyAm prayAtas tAm rAjan drishTavAn vinatAtmajam
^
nArada uvAca

udyOg 117 001 gAlavam vainatEyo atha prahasann idam abravIt-
dishTyA kritArtham paSyAmi bhavantam iha vai dvija

|| gAlavas tu vacah SrutvA vainatEyEna bhAshitam-
caturbhAgAvaSishTam tad Acakhyau kAryam asya hi
^
|| suparNas tv abravId Enam gAlavam patatAm varah-
prayatnas tE na kartavyo naisha sampatsyatE tava
^
|| purA hi kanyakubjE vai gAdhEh satyavatIm sutAm-
bhAryArthE avarayat kanyAm ricIkas tEna bhAshitah
^
|| EkatahSyAmakarNAnAm hayAnAm candravarcasAm-
bhagavan dIyatAm mahyam sahasram iti gAlava
^

udyOg 117 006 ricIkas tu tathEty uktvA varuNasyAlayam gatah-
aSvatIrthE hayAl labdhvA dattavAn pArthivAya vai
^
|| ishTvA tE puNDarIkENa dattA rAgnA dvijAtishu-
tEbhyo dvE dvE SatE krItvA prAptAs tE pArthivais tadA
^
|| aparANy api catvAri SatAni dvijasattama-
nIyamAnAni samtArE hritAny Asan vitastayA
^
||E Evam na Sakyam aprApyam prAptum gAlava karhi cit
^
|| imAm aSvaSatAbhyAm vai dvAbhyAm tasmai nivEdaya-
viSvAmitrAya dharmAtman shaDbhir aSvaSataih saha
^
||E tato asi gatasammohah kritakrityo dvijarshabha
^
gAlavas tam tathEty uktvA suparNasahitas tatah-
AdAyASvAmS ca kanyAm ca viSvAmitram upAgamat
^
gAlava uvAca

udyOg 117 011 aSvAnAm kAnkshitArthAnAm shaD imAni SatAni vai-
SatadvayEna kanyEyam bhavatA pratigrihyatAm
^
|| asyAm rAjarshibhih putrA jAtA vai dhArmikAs trayah-
caturtham janayatv Ekam bhavAn api narottama
^
|| pUrNAny Evam SatAny ashTau turagANAm bhavantu tE-
bhavato hy anriNo bhUtvA tapah kuryAm yathAsukham
^
|| nArada uvAca
|| viSvAmitras tu tam drishTvA gAlavam saha pakshiNA-
kanyAm ca tAm varArohAm idam ity abravId vacah
^
|| kim iyam pUrvam EvEha na dattA mama gAlava-
putrA mamaiva catvAro bhavEyuh kulabhAvanAh
^

udyOg 117 016 pratigrihNAmi tE kanyAm EkaputraphalAya vai-
aSvAS cASramam AsAdya tishThantu mama sarvaSah
^
|| sa tayA ramamANo atha viSvAmitro mahAdyutih-
Atmajam janayAm Asa mAdhavIputram ashTakam
^
|| jAtamAtram sutam tam ca viSvAmitro mahAdyutih-
samyojyArthais tathA dharmair aSvais taih samayojayat
^
|| athAshTakah puram prAyAt tadA somapuraprabham-
niryAtya kanyAm SishyAya kauSiko api vanam yayau
^
gAlavo api suparNEna saha niryAtya dakshiNAm-
manasAbhipratItEna kanyAm idam uvAca ha
^

udyOg 117 021 jAto dAnapatih putras tvayA SUras tathAparah-
satyadharmarataS cAnyo yajvA cApi tathAparah
^
|| tad Agaccha varArohE tAritas tE pitA sutaih-
catvAraS caiva rAjAnas tathAham ca sumadhyamE
^
|| gAlavas tv abhyanugnAya suparNam pannagASanam-
pitur niryAtya tAm kanyAm prayayau vanam Eva ha
^

nArada uvAca

udyOg 118 001 sa tu rAjA punas tasyAh kartukAmah svayamvaram-
upagamyASramapadam gangAyamunasamgamE
^
|| grihItamAlyadAmAm tAm ratham Aropya mAdhavIm-
pUrur yaduS ca bhaginIm ASramE paryadhAvatAm
^
|| nAgayakshamanushyANAm patatrimrigapakshiNAm-
SailadrumavanaukAnAm AsIt tatra samAgamah
^
|| nAnApurushadESAnAm ISvaraiS ca samAkulam-
rishibhir brahmakalpaiS ca samantAd Avritam vanam
^
|| nirdiSyamAnEshu tu sA varEshu varavarNinI-
varAn utkramya sarvAms tAn vanam vritavatI varam
^

udyOg 118 006 avatIrya rathAt kanyA namaskritvA ca bandhushu-
upagamya vanam puNyam tapas tEpE yayAtijA
^
|| upavAsaiS ca vividhair dIkshAbhir niyamais tathA-
Atmano laghutAm kritvA babhUva mrigacAriNI
^
|| vaiDUryAnkurakalpAni mridUni haritAni ca-
carantI SashpamukhyAni tiktAni madhurANi ca
^
|| sravantInAm ca puNyAnAm surasAni SucIni ca-
pibantI vArimukhyAni SItAni vimalAni ca
^
vanEshu mrigarAjEshu simhaviproshitEshu ca-
dAvAgnivipramuktEshu SUnyEshu gahanEshu ca
^

udyOg 118 011 carantI hariNaih sArdham mrigIva vanacAriNI-
cacAra vipulam dharmam brahmacaryENa samvritA
^
|| yayAtir api pUrvEshAm rAgnAm vrittam anushThitah-
bahuvarshasahasrAyur ayujat kAladharmaNA
^
|| pUrur yaduS ca dvau vamSau vardhamAnau narottamau-
tAbhyAm pratishThito lokE paralokE ca nAhushah
^
|| mahIyatE narapatir yayAtih svargam Asthitah-
maharshikalpo nripatih svargAgryaphalabhug vibhuh
^
|| bahuvarshasahasrAkhyE kAlE bahuguNE gatE-
rAjarshishu nishaNNEshu mahIyahsu maharshishu
^

udyOg 118 016 avamEnE narAn sarvAn dEvAn rishigaNAms tathA-
yayAtir mUDhavignAno vismayAvishTacEtanah
^
|| tatas tam bubudhE dEvah Sakro balanishUdanah-
tE ca rAjarshayah sarvE dhig dhig ity Evam abruvan
^
|| vicAraS ca samutpanno nirIkshya nahushAtmajam-
ko nv ayam kasya vA rAgnah katham vA svargam Agatah
^
|| karmaNA kEna siddho ayam kva vAnEna tapaS citam-
katham vA gnAyatE svargE kEna vA gnAyatE apy uta
^
Evam vicArayantas tE rAjAnah svargavAsinah-
drishTvA papracchur anyonyam yayAtim nripatim prati
^

udyOg 118 021 vimAnapAlAh SataSah svargadvArAbhirakshiNah-
prishTA AsanapAlAS ca na jAnImEty athAbruvan
^
|| sarvE tE hy AvritagnAnA nAbhyajAnanta tam nripam-
sa muhUrtAd atha nripo hataujA abhavat tadA
^
nArada uvAca

udyOg 119 001 atha pracalitah sthAnAd AsanAc ca paricyutah-
kampitEnaiva manasA dharshitah SokavahninA
^
|| mlAnasragbhrashTavignAnah prabhrashTamukuTAngadah-
vighUrNan srastasarvAngah prabhrashTAbharaNAmbarah
^
|| adriSyamAnas tAn paSyann apaSyamS ca punah punah-
SUnyah SUnyEna manasA prapatishyan mahItalam
^
|| kim mayA manasA dhyAtam aSubham dharmadUshaNam-
yEnAham calitah sthAnAd iti rAjA vyacintayat
^
|| tE tu tatraiva rAjAnah siddhAS cApsarasas tathA-
apaSyanta nirAlambam yayAtim tam paricyutam
^

udyOg 119 006 athaitya purushah kaS cit kshINapuNyanipAtakah-
yayAtim abravId rAjan dEvarAjasya SAsanAt
^
|| atIva madamattas tvam na kam cin nAvamanyasE-
mAnEna bhrashTah svargas tE nArhas tvam pArthivAtmaja
^
||E na ca pragnAyasE gaccha patasvEti tam abravIt
^
|| patEyam satsv iti vacas trir uktvA nahushAtmajah-
patishyamS cintayAm Asa gatim gatimatAm varah
^
|| Etasminn Eva kAlE tu naimishE pArthivarshabhAn-
caturo apaSyata nripas tEshAm madhyE papAta sah
^
pratardano vasumanAh SibirauSInaro ashTakah-
vAjapEyEna yajJEna tarpayanti surESvaram
^

udyOg 119 011 tEshAm adhvarajam dhUmam svargadvAram upasthitam-
yayAtir upajighran vai nipapAta mahIm prati
^
|| bhUmau svargE ca sambaddhAm nadIm dhUmamayIm nripah-
sa gangAm iva gacchantIm Alambya jagatIpatih
^
|| SrImatsv avabhrithAgryEshu caturshu pratibandhushu-
madhyE nipatito rAjA lokapAlopamEshu ca
^
|| caturshu hutakalpEshu rAjasimhamahAgnishu-
papAta madhyE rAjarshir yayAtih puNyasamkshayE
^
|| tam Ahuh pArthivAh sarvE pratimAnam iva Sriyah-
ko bhavAn kasya vA bandhur dESasya nagarasya vA
^

udyOg 119 016 yaksho vApy atha vA dEvo gandharvo rAkshaso api vA-
na hi mAnusharUpo asi ko vArthah kAnkshitas tvayA
^
|| yayAtir uvAca
|| yayAtir asmi rAjarshih kshINapuNyaS cyuto divah-
patEyam satsv iti dhyAyan bhavatsu patitas tatah
^
|| rAjAna Ucuh
^
|| satyam Etad bhavatu tE kAnkshitam purusharshabha-
sarvEshAm nah kratuphalam dharmaS ca pratigrihyatAm
^
|| yayAtir uvAca
|| nAham pratigrahadhano brahmaNah kshatriyo hy aham-
na ca mE pravaNA buddhih parapuNyavinASanE
^

udyOg 119 020 nArada uvAca
Etasminn Eva kAlE tu mrigacaryAkramAgatAm-
mAdhavIm prEkshya rAjAnas tE abhivAdyEdam abruvan
^

udyOg 119 021 kim Agamanakrityam tE kim kurvah SAsanam tava-
AgnApyA hi vayam sarvE tava putrAs tapodhanE
^
|| tEshAm tad bhAshitam SrutvA mAdhavI parayA mudA-
pitaram samupAgacchad yayAtim sA vavanda ca
^
|| drishTvA mUrdhnA natAn putrAms tApasI vAkyam abravIt-
dauhitrAs tava rAjEndra mama putrA na tE parAh
^
||E imE tvAm tArayishyanti dishTam Etat purAtanam
^
|| aham tE duhitA rAjan mAdhavI mrigacAriNI-
mayApy upacito dharmas tato ardham pratigrihyatAm
^
|| yasmAd rAjan narAh sarvE apatyaphalabhAginah-
tasmAd icchanti dauhitrAn yathA tvam vasudhAdhipa
^

udyOg 119 026 tatas tE pArthivAh sarvE SirasA jananIm tadA-
abhivAdya namaskritya mAtAmaham athAbruvan
^
|| uccair anupamaih snigdhaih svarair ApUrya mEdinIm-
mAtAmaham nripatayas tArayanto divaS cyutam
^
|| atha tasmAd upagato gAlavo apy Aha pArthivam-
tapaso mE ashTabhAgEna svargam ArohatAm bhavAn
^

nArada uvAca

udyOg 120 001 pratyabhignAtamAtro atha sadbhis tair narapumgavah-
yayAtir divyasamsthAno babhUva vigatajvarah
^
|| divyamAlyAmbaradharo divyAbharaNabhUshitah-
divyagandhaguNopEto na prithvIm aspriSat padA
^
|| tato vasumanAh pUrvam uccair uccArayan vacah-
khyAto dAnapatir lokE vyAjahAra nripam tadA
^
|| prAptavAn asmi yal lokE sarvavarNEshv agarhayA-
tad apy atha ca dAsyAmi tEna samyujyatAm bhavAn
^
|| yat phalam dAnaSIlasya kshamASIlasya yat phalam-
yac ca mE phalam AdhAnE tEna samyujyatAm bhavAn
^

udyOg 120 006 tatah pratardano apy Aha vAkyam kshatriyapumgavah-
yathA dharmaratir nityam nityam yuddhaparAyaNah
^
|| prAptavAn asmi yal lokE kshatradharmodbhavam yaSah-
vIraSabdaphalam caiva tEna samyujyatAm bhavAn
^
|| SibirauSInaro dhImAn uvAca madhurAm giram-
yathA bAlEshu nArIshu vaihAryEshu tathaiva ca
^
|| samgarEshu nipAtEshu tathApad vyasanEshu ca-
anritam noktapUrvam mE tEna satyEna kham vraja
^
yathA prANAmS ca rAjyam ca rAjan karma sukhAni ca-
tyajEyam na punah satyam tEna satyEna kham vraja
^

udyOg 120 011 yathA satyEna mE dharmo yathA satyEna pAvakah-
prItah SakraS ca satyEna tEna satyEna kham vraja
^
|| ashTakas tv atha rAjarshih kauSiko mAdhavIsutah-
anEkaSatayajvAnam vacanam prAha dharmavit
^
|| SataSah puNDarIkA mE gosavAS ca citAh prabho-
kratavo vAjapEyAS ca tEshAm phalam avApnuhi
^
|| na mE ratnAni na dhanam na tathAnyE paricchadAh-
kratushv anupayuktAni tEna satyEna kham vraja
^
|| yathA yathA hi jalpanti dauhitrAs tam narAdhipam-
tathA tathA vasumatIm tyaktvA rAjA divam yayau
^

udyOg 120 016 Evam sarvE samastAs tE rAjAnah sukritais tadA-
yayAtim svargato bhrashTam tArayAm Asur anjasA
^
|| dauhitrAh svEna dharmENa yagnadAnakritEna vai-
caturshu rAjavamSEshu sambhUtAh kulavardhanAh
^
||E mAtAmaham mahAprAgnam divam Aropayanti tE
^
|| rAjAna Ucuh
^
|| rAjadharmaguNopEtAh sarvadharmaguNAnvitAh-
dauhitrAs tE vayam rAjan divam Aroha pArthivah
^

nArada uvAca

udyOg 121 001 sadbhir Aropitah svargam pArthivair bhUridakshiNaih-
abhyanugnAya dauhitrAn yayAtir divam Asthitah
^
|| abhivrishTaS ca varshENa nAnApushpasugandhinA-
parishvaktaS ca puNyEna vAyunA puNyagandhinA
^
|| acalam sthAnam Aruhya dauhitraphalanirjitam-
karmabhih svair upacito jajvAla parayA SriyA
^
|| upagItopanrittaS ca gandharvApsarasAm gaNaih-
prItyA pratigrihItaS ca svargE dundubhinisvanaih
^
|| abhishTutaS ca vividhair dEvarAjarshicAraNaih-
arcitaS cottamArghENa daivatair abhinanditah
^

udyOg 121 006 prAptah svargaphalam caiva tam uvAca pitAmahah-
nirvritam SAntamanasam vacobhis tarpayann iva
^
|| catushpAdas tvayA dharmaS cito lokyEna karmaNA-
akshayas tava loko ayam kIrtiS caivAkshayA divi
^
||E punas tavAdya rAjarshE sukritEnEha karmaNA
^
|| Avritam tamasA cEtah sarvEshAm svargavAsinAm-
yEna tvAm nAbhijAnanti tato agnAtvAsi pAtitah
^
|| prItyaiva cAsi dauhitrais tAritas tvam ihAgatah-
sthAnam ca pratipanno asi karmaNA svEna nirjitam
^
||E acalam SASvatam puNyam uttamam dhruvam avyayam
^

udyOg 121 010 yayAtir uvAca
bhagavan samSayo mE asti kaS cit tam chEttum arhasi-
na hy anyam aham arhAmi prashTum lokapitAmaha
^

udyOg 121 011 bahuvarshasahasrAntam prajApAlanavardhitam-
anEkakratudAnaughair arjitam mE mahat phalam
^
|| katham tad alpakAlEna kshINam yEnAsmi pAtitah-
bhagavan vEttha lokAmS ca SASvatAn mama nirjitAn
^
|| pitAmaha uvAca
|| bahuvarshasahasrAntam prajApAlanavardhitam-
anEkakratudAnaughair yat tvayopArjitam phalam
^
|| tad anEnaiva doshENa kshINam yEnAsi pAtitah-
abhimAnEna rAjEndra dhikkritah svargavAsibhih
^
|| nAyam mAnEna rAjarshE na balEna na himsayA-
na SAThyEna na mAyAbhir loko bhavati SASvatah
^

udyOg 121 016 nAvamAnyAs tvayA rAjann avarotkrishTamadhyamAh-
na hi mAnapradagdhAnAm kaS cid asti samah kva cit
^
|| patanArohaNam idam kathayishyanti yE narAh-
vishamANy api tE prAptAs tarishyanti na samSayah
^
|| nArada uvAca
|| Esha dosho abhimAnEna purA prApto yayAtinA-
nirbandhataS cAtimAtram gAlavEna mahIpatE
^
|| Srotavyam hitakAmAnAm suhridAm bhUtim icchatAm-
na kartavyo hi nirbandho nirbandho hi kshayodayah
^
tasmAt tvam api gAndhArE mAnam krodham ca varjaya-
samdhatsva pANDavair vIra samrambham tyaja pArthiva
^


ybrems
These verses have been given for ready reference. If you have no time, skip to next post which contains Ganguli's English translation of Madhavi's story. It is, by and large, true to original.

No comments:

Post a Comment

Severe Criticism is also welcome. Email for private communications with your personal address. specificpurp. It is at gmail.com.

Are you searching for objective type Multiple Choice Questions in any subject?

Are you searching for Objective Type Multiple Choice Questions on various subjects, to prepare for various Admission Tests and Competitive Exams? Here is a free site from ybrao. Online answering and evaluation of random-generated question papers are available free. No charges for anything.


World-level or global level:
http://ayyo.zxq.net.
Only India-related:
http://ayyoi.zxq.net.

Search Mahabharata (English-Ganguli translation) upto 5 wordsclick


ayyo.zxq.net/maha.php.

ayyo.zxq.net/mahaeg812.php Drona Parva to Shanti Parva.

Bombay version.

spelling variations.


tips for search 1.


tips 2

You can give upto 5 words to search. If you give only one or two words you will get large number of results, making it difficult to study.

Search upto 5 words in Vyasa Mahabharata Sanskrit Verses


Click.
ayyoi.zxq.net/mahas.php (Sanskrit).

Suggestions: Change/vary spellings if you do not expected result. Spellings used in the roman script of mahabharata uploaded by me, may differ from your spelling. Thanks for taking the trouble..